Lands Design

Popis

Proč byste měli k tvorbě zahrad a parků používat Lands Design?

Lands Design - hlavní obrázek

Lands Design 01Protože lze navrhovat ve 2D i 3D

Zásuvný modul Lands Design pro Rhinoceros je navržen tak, aby práce s ním byla příjemná a dynamická i pro uživatele, nepatří k počítačovým odborníkům.

Obsahuje proto nástroje, které zjednodušují používání příkazů Rhina.

Když vložíte rostlinný druh, bude jeho definice obsahovat parametry pro jeho vykreslení v půdorysu (průměr koruny) i jeho 3D reprezentaci (výška druhu).

 

 

lANDS dESIGN - 02Protože usnadňuje tvorbu realistických obrázků a virtuálních prohlídek

2D výkresu porozumíte vždy lépe, pokud bude doplněn 3D obrázky s různými pohledy na navrhovaný park nebo zahradu.

Prezentace postavená na vizulizacích nebo dokonce na virtuálních procházkách vzbuzují pozitivní emoce a jsou klienty mnohem lépe přijímány než obyčejné výkresy. Obrázku podobnému fotografii většina lidí porozumí mnohem lépe než výkresu.

 

 

 

Lands Design - 03Protože generuje situační plán

Lands dokáže definovat technický půdorys připravovaného projektu.

Umí totiž zjednodušit zobrazení vložených rostlinných druhů a také umožňuje vygenerovat tabulku se seznamem druhů s jejich kótami kolem dříve zvoleného fixního bodu.

 

 

 

Protože obsahuje databázi rostlinných druhů se všemi charakteristikami

Lands obsahuje knihovnu více než 1800 druhů. Obecný a botanický název, vhodný typ půdy a klimatu, odolnost proti větru, přímořské podmínky, květy a ovoce...

To vše vám umožní prohlížet si vlastnosti a zvolit ideální rostlinu pro váš terén a klimatické podmínky.

Charakteristiky stromů

Protože obsahuje knihovny s reálnými stromy

Trojrozměrná reprezentace stromů vrhá stíny a můžete editovat všechny jejich vlastnosti.

Žádné dva stromy v přírodě nemají identické rozložení větví. Lands tuto základní podmínku ctí, díky tomu budou obrázky a animace vašich zahrad vypadat tak přesvědčivě.

Knihovna stromů a rostlin

Protože knihovny lze upravovat

Knihovnu rostlin lze editovat a doplňovat, což znamená, že knihovnu stromů můžete libovolně upravova nebo můžete vytvářet nové stromy.

Můžete upravit 2D reprezentaci i různé 3D parametry stromu (větve, tvar listů, přítomnost ovoce, fotky povrchů a podobně).

Přizpůsobení knihoven

Změna ročních obdobíProtože dokáže simulovat změny podle ročních období

Všechny prvky v knihovně rosltin lze přizpůsobit podle zvoleného ročního období. Například třešeň bude na jaře kvést, v létě bude mít zelené listy a na podzim její listy zhnědnou. V zimě pak budou veškeré listy opadané.

Osoba, které budete svůj projekt prezentovat, tak bude mít perfektní představu o tom, jak bude zahrada vypadat například v zimě a na základě toho se může rozhodnout, zda chce v projektu provést nějaké změny.

Stavební prvkyProtože dokáže projektovat základní konstrukční prvky

Mezi ně patří terén, ploty, živé ploty, zdi, zábradlí, cesty... vše s jednoduchými dialogovými okny pro definici jednotlivých vlastností.

Protože obsahuje knihovny mobiliáře

Aplikace také nainstaluje knihovny městského mobiliáře a dětských hřišť, které můžete potřebovat pro snadné dokončení svého návrhu.

Bloky jsou vkládány jako 2D nebo 3D a následně mohou být převedeny z 2D na 3D nebo naopak.

Knihovny mobiliáře

Protože vám pomůže navrhnout zavlažovací systém

Zavlažovací systémNovinkou poslední verze Lands je možnost vkládání trysek a potrubí a následného generování seznamu jednotlivých zavlažovacích prvků a délky potrubí v metrech.

 

 

 

 

Potože můžete snadno vytvářet a exportovat seznamy

SeznamyLands generuje seznmy různých vložených prvků: rostlinných druhů, městského mobiliáře, zavlažovacích prvků, územního členění... každý z nich s popisem a počtem jednotlivých vložených prvků. Všechny tyto tabulky můžete exportovat do Excelu.

 

Vegetace

Lands Design - rostlinyRostlina

Můžete přímo vkládat izolované druhy či malé skupiny. Lands nabízí tři typy zobrazení rostliny ve scéně pro práci na třech konceptuálních úrovních: 3D tvar, 2D koruna a 2D výsadbový symbol.

Rostliny jsou instance a díky tomu šetří paměť a zpřehledňují organizaci jednotlivých částí vegetace.

Aby Lands usnadnil profesionálům vkládání rostlinných druhů, nabízí databázi se zhruba 1800 druhy. Téměř 470 z nich má obsahuje také definici 3D tvaru a koruny.

 

Lands Design - stromořadíStromořadí

Stromořadí se používá tehdy, když v projektu potřebujete rozmístit stromy podél určité trasy (úsečka, lomená čára, oblouk, volná křivka...). Objekty rostlin stejného druhu budou rozmístěny podél křivky pomocí jedné ze dvou metod:

 • zadáním počtu rostlin. Lands vypočítá jejich vzájemné rozestupy a rozmístí je pravidelně podél křivky.
 • zadáním rozestupů mezi rostlinamiI. Lands vypočítá, kolik se jich na danou křivku vejde.

Lands Design - lesLes

Les se používá pro rozmístění stromů uvnitř uzavřené oblasti, definované křivkami a/nebo šrafami. Můžete použít dvě metody:

 • zadáním počtu a roztečí stromů. Lands generuje náhodné pozice s ohledem na rozteče, dokud nedosáhne celkového počtu.
 • definicí tvaru pravidelného pole. Mezi vlastnosti pole patří horizontální a vertikální rozteče a typ distribuce prvků (pravoúhlá, trojúhelníková...)

 

Lands - parterParter

Partery v Lands jsou vyšrafované oblasti, vyplněné rostlinou určitého druhu se zadanou hustotou. Navíc lzde definovat režim prezentace parteru.

Pokud máte renderovací modul Flamingo nXt, můžete parteru přiřadit vizuální definici rostiny nXt s koncovkou ArGroundcover. Toto přiřazení nemá přímý vizuální vliv na vzhled parteru ve výkresu, ale projeví se při vyrenderování obrázku prostřednictvím renderovcího modulu Flamingo nXt.

 

Stavební prvky

Lands Design - zídky a živé plotyZídky a živé ploty

Tyto prvky se používají stejně jako níže uvedené ploty pro členění zahrady nebo parku na části s různým využitím.

Lands tvoří zídky a živé ploty podél vybrané křivky, která slouží jako jejich osa. Může to být křivka libovolného typu. Výsledek lze ovlivnit těmito parametry:

 • tloušťka zídky nebo živého plotu
 • výška zídky nebo živého plotu.
 • zarovnání - poloha zídky vůči osové křivce.

Lands Design - ploty a zábradlíPloty a zábradlí

Tyto prvky se opět užívají pro ohraničení a vymezení různých částí zahrady nebo parku.

Ploty a zábradlí jsou generovány na základě křivky, která slouží jako jejich osa. Rozlišujeme u nich tři základní prvky:

 • Sloupky: vertikální prvky, umisťované obvykle na konce, do míst zlomů a mezi plaňkny.
 • Plaňky: tyto prvky tvoří hlavní povrch plotu nebo zábradlí
 • Příčle: tyto horizontální prvky spojují plaňky.

Lands obsahuje knihovnu bloků sloupků a planěk z různých materiálů, ale můžete také vytvářet své vlastní knihovny.

Po výběru sloupků a planěk lze vzhled plotu nebo zábradlí řídit těmito parametry:

 • množství planěk mezi dvěma sloupky
 • vzdálenost mezi plaňkami
 • výška planěk nad zemí
 • profil příčlí (výška a šířka)
 • počet příčlí
 • rozteče mezi příčlemi a výška první příčle nad zemí
 • strana plotu, na kterou budou umístěny příčle

Lands Design - schodištěSchodiště

Schodiště je velive důležitý stavební prvek, je nezbytné pro definování vertikálních úrovní v projektu.

Pro definici půdorysného tvaru schodiště opět slouží osová křivka.

Vzhled schodiště můžete řídit následujícími parametry:

 • stupeň: podélná vzdálenost mezi následujícími deskami
 • podstupnice: vertikální vzdálenost mezi následujícími deskami
 • šířka desky, konstantní nebo měnící se mezi hraničními hodnotami
 • výška desky
 • šířka desky

 

Lands Design - cestyCesty

Cesty, obrubníky a chodníky jsou běžným prvkem zahradních projektů.

Cesty jsou v Lands opět definovány osovou křivkou. Profil osy může tvořit jakákoliv křivka.

Navíc můžete zvolit zarovnání cesty vůči této křivce.

 

 

 

Městský mobiliář

knihovna prvků městského mobiliářeKnihovna prvků

Lands obsahuje rozsáhlou knihovnu prvků městského mobiliáře ve 2D a 3D provedení.

Knihovna bloků je dialogové okno, ve kterém si můžete prohlížet bloky, obsažené v instalaci Lands a podobě obrázkových miniatur a 3D náhledu vybraného bloku.

Jakýkoliv z těchto bloků můžete vložit do scény, přičemž můžete zvolit jeho úhel natočení.

Každý z bloků městského mobiliáře je reprezentován svojí dvojrozměrnou i trojrozměrnou podobou.

Když vložíte blok do scény, Lands nahraje obě reprezentace bloků pro umožnění přepínání z 2D do 3D a naopak.

 

Řada prvkůPrvky podél křivky

Používá se pro vytvoření řady stejných prvků.

Možnosti rozmístění prvků jsou stejné jako u stromořadí zmíněného v záložce Vegetace, ale v tomto případě se nebude jednat o řady stromů, ale o instance jakýchkoliv objektů Rhina.

Originálními objekty Rhina, které se použijí pro vytvoření řady prvků, mohou být:

 • objekty již existující ve scéně; buď samostatné objekty nebo reference bloků.
 • bloky z jakéhokoliv souboru 3DM, včetně těch obsažených v Knihovně bloků Lands.

Orientaci objektů podél křivky si může uživatel zvolit. Lands nabízí tyto možnosti:

 • tečně k osové křivce
 • kolmo k osové křikce
 • do pevného bodu. Všechny objekty budou orientovány do určitého bodu v prostoru
 • zvolením úhlu natočení. Všechny objekty budou natočeny stejně

 

 

Modelování terénu

Terrén

Terén - hraniceVloží terén, který lze vytvořit z:

 • vrstevnic
 • 3d křivek
 • mraku bodů

Lands využívá populární algoritmus generování terénu, který vychází z Delaunayovy triangulace.

Model terénu můžete vytvořit buď přímou triangulací trojúhelníkovými ploškami nebo můžete vyladit síť na základě výsledku triangulačního procesu za účelem získání hladké plochy.

Při vyhlazení plochy sítí můžete regulovat rozlišení sítě, určit velikost buněk a nastavit parametry vyhlazení a zjednodušení.

Terén - hraniceHranice

Specifikuje uzavřenou hranici terénu.

Pokud použijete Delaunayovu triangulaci bez mřížky, bude tvar plochy odpovídat dosažené triangulaci.

Když je terén vytvořen vyzdvižením bodů mřížky, budou meze výsledné plochy určeny nejmenším opsaným n-úhelníkem, který zahrnuje všechny vstupní křivky a body.

Projekt krajinotvorby nicméně často vyžaduje ohraničení terénu konkrétní hraincí. Lands proto umožňuje vybrat křivku, podle ketré se terén ořízne.

Terén - zářezy a násypyZářezy a násypy

Vytváří zářezy a násypy v terénu.

Pomocí této funkce můžete vytvářet různé hráze nebo silniční násypy a podobné struktury.

Lands generuje zářezy a násypy na základě uzavřené křivky jakéhokoliv typu, která označuje tvar a výšku.

U zářezů a násypů můžete definovat úhel sklonu. Tento úhel ovlivňuje množství odebrané hlíny v zářezu nebo naopak množství dosypaného materiálu u násypu.

Terén - výkopyVýkopy

Výkopy jsou díry v terénu, které lze využít pro vložení bazénu, jezera, rybníka atd...

Lands počítá výkopy na základě libovolné uzavřené křivky, která vymezuje oblast úběru materiálu.

Výškové umístění křivky je totožné s dnem díry, která bude z této křivky následně vytvořena.

 

 

Terén - členěníČlenění terénu

Člení terén vytvoření příkazem Terén.

Pokud pracujete s terénem, potřebujete často definovat více než jeden povrch (z hlediska materiálu - tráva, písek atd), abyste rozlišili jednotlivé oblasti s různými funkcemi.

Lands dokáže rozdělit terén na části pomocí jakékoliv uzavřené křivky.

Jakmile terén rozdělíte, můžete nově vzniklé části opět dále dělit dalšími křivkami.

Terén - import z Google EarthImport z Google Earth

Importujte výšková data z Google Earth.

Uživatel většinou nemá k dispozici topografická data terénu, na kterém pracuje.

Lands umožňuje získat výšková data přímo z okna Google Earth.

Lands provede průzkum výšek viditelného terénu v okně Google Earth s ohledem na hladinu moře a vygeneruje reprezentaci terénu pomocí vrstevnic.

Tyto 3D křivky můžete využít jako vstup pro funkce modelování terénu a vyrobit tak skutečnou plastickou 3D podobu terénu, který můžete dále domodelovávat pomocí funkcí Lands.

Zavlažování

ZavlažovačeZavlažovače

Zavlažovače jsou základní součástí závlahových systémů.

Lands nabízí čtyři typy zavlažovačů:

 • zavlažovače: mají dostřik cca. 6 metrů, v závislosti na tlaku a typu použité koncovky.
 • postřikovače: podobné jako zavlažovače, ale jsou menší. Mají dostřik mezi 2 až 5 metry, v závislosti na tlaku a typu použité koncovky. Používají se k zavlažování užších oblastí.
 • turbíny: pokud zahrada obsahuje středně velké, ale výrazně dlouhé a úzké oblasti, lze pro zavlažování využít turbíny.
 • Watering spout: water point screwed into the ground or in a manhole.

Mimo to lze definovat zavlažovač těmito parametry:

 • symbol: pro zobrazení symbolu zavlažovače se používá blok (soubor Rhina 3dm)
 • zavlažovaná oblast (poloměr)
 • úhel výkyvu

Můžete zadat orientaci a stupeň natočení zavlažovače.

potrubíPotrubí

Potrubí jsou adlší důležitou součástí instalace závlahového systému.

Potrubí se v Lands zobrazuje v podobě lomených čar. Každý vrchol lomené čáry odpovídá zavlažovači.

Můžete definovat tyto vlastnosti potrubí:

 • průměr v milimetrech (mm)
 • jmenovitý tlak v atmosférách (atm)
 • materiál: PVC, polyetylén nebo polypropylén
 • popis potrubí

pole zavlažovačůPole zavlažovačů

Umožňuje rozmístit zavlažovače do obdélníkového nebo trojúhleníkového uspořádání tak, aby pokryly určitou oblast. Tato oblast může být definovaná libovolnou uzavřenou křivkou - lomenou čarou, obecnou křivkou, kružnicí atd.

Můžete zvolit charakteristiky zavlažovačů a parametry rozmístění, které ovlivní pozici každého prvku v poli.

Mezi tyto parametry patří:

 • geometrická podoba rozmístění zavlažovačů:
 1. obdélníková
 2. trojúhelníková - zavlažovače jsou umístěny do vrcholů rovnostranných trojúhelníků
 • vzdálenost mezi zavlažovači, vyjádřená jako procento dostřiku zavlažovače

Na základě těchto informací Lands pokryje oblast zavlažovači, přičemž respektuje jejich vzájemnou vzdálenost, která má přioritu před tvarem hranice. Pozice zavlažovačů podél hranice může optimalizovat využití vody díky snížení úhlu výkyvu. Lands v každém případě použije co nejmenší úhel výkyvu.

 

Dokumentace

Lands Design - automatický seznamAutomatický seznam

Seznamy jsou silné nástroje, které slouží zahradním architektům pro vložení automaticky generovaných tabulek s jednotlivými prvky zahrady do výkresu.

Automatické generování seznamu se vztahuje na:

 • rostliny
 • městský mobiliář
 • zavlažovače
 • potrubí
 • zóny

Můžete určit, která pole nebo sloupce se mají zobrazit a u některých můžete změnit vlastnosti, např. měřítko pro zobrazení pole s ikonami.

Všechny seznamy, které generuje Lands, mají společné vlastnosti, které řídí vzhled a formátování tabulek bez ohledu na jejich obsah, například:

 • zobrazení titulku seznamu a/nebo názvů sloupců
 • styl, výška, barva a zarovnání textu titulku, hlavičky a datových buněk. U alfanumerických polí lze zvolit jiné formátování.
 • vertikální a horizontální okraje buňky
 • barva, tloušťka a viditelnost okrajů tabulky

Lands Design - označení rostlinPopisek rostlin

Zahradní architekti často potřebují na výkresu označit množství rostlin určitého druhu v určité oblasti. K tomu slouží funkce popisek rostlin.

Lands nabízí funkce, které umožňují ke každé rostlině v projektu přidat popisek, který obsahuje množství rostlin daného druhu a také jejich identifikační kód. Tento kód je shodný s kódem v seznamu. Popisky se často používají ve spojení se seznamem, aby měl uživatel, který čte výkres, rychlý přehled o počtu a umístění rostlin daného druhu.

Skupinu druhů lze označit dvěma způsoby:

 • jako individuální skupinu: popisek bude umístěn poblíž skupiny tato blízkost naznačuje, které rostliny jsou označeny.
 • propojené rostliny: označené rostliny budou propojeny lomenou čarou, která končí v popisku.

Lands Design - zónyČlenění na zóny

Když pracujete na tvorbě parku nebo zahrady, jedním z prvních kroků je analýza a navržení zón podle využití. Parcelu je tedy nutno na tyto zóny rozčlenit i ve výkresu.

Pomocí příkazu Zóny můžete vyplnit oblasti, které jsou ohraničené úsečkami, oblouky, lomenými čarami nebo křivkami volného tvaru pomocí vzorů, které se běžně používají při navrhování venkovních prostor a současně bude vypočítána i výměra takto označené plochy.

Můžete definovat následující vlastnosti:

 • vzor: šrafa z bohaté nabídky vzorů, které se běžně používají v projektech zahradní architektury
 • název: zóna bude označena tímto názvem, například dětské hřiště, rekreační oblast, chodník, louka apod.
 • styl textu: styl vybraný ze seznamu existujících stylů ve výkresu.

 

Lands Design - kótováníKótování

Lands přináší dodatečné nástroje pro kótování stavebních prvků a rostlin ve výkresu. Lands využije dříve vytvořený počátek souřadnic jako refeernci pro kótování objektů Rhina a Lands ve výkresovém pohledu.

Vzhled počátku souřadného systému lze ovlivnit těmito parametry:

 • Délka os
 • Styl textu

Barva počátku souřadnic můžete změnit také, protřednictvím vlastnostní objektu Rhina. Barva počátku souřadnic ovlivní barvu přidružených kót.

Výkres může obsahovat více než jeden počátek. To je užitečné pro kótování specifických částí pozemku, které jsou vzdálené daleko od hlavního počátku souřadnic nebo těch, které jsou vůči hlavnímu počátku natočené.

Databáze rostlin

Lands Design - databáze rostlinDatabáze rostlin

V hlavním okně databáze je zobrazen seznam existujících druhů, filtrovaných či nikoliv, v závislosti na aktuálním nastavení. Vpravo vidíte fotografii zvoleného druhu a informaci o jeho výšce.

Seznam můžete filtrovat několika způsoby:

 • Podle skupiny druhů

Lands nabízí dvě klasifikace: "Vše" a "Oblíbené". Skupina "Vše" obsahuje kompletní databázi druhů a nelze ji upravovat. Skupina "Oblíbené" obsahuje nejvýznamnější druhy, které vybrali zkušení zahradní architekti. Do skupiny "Oblíbené" můžete přidávat či odebírat druhy v hlavním okně pomocí tlačítek v horní paletě nebo v menu, zobrazeném při kliknutí pravým tlačítkem myši na určitý druh v seznamu.

 • Podle názvu a obecného názvu s možností vyhledávání

Vedle roletového políčka se skupinami je zobrazeno políčko pro vyhledávání. Do tohoto políčka můžete zadat text pro filtrování rostlin, takže se zobrazí pouze ty, jejichž název nebo obecný název obsahuje zadaný text.

 • Filtrováním podle charakteristik rostlin

V hlavním okně můžete také přidávat do knihovny nové druhy nebo mazat existující.

Vlastnosti druhu

Lands Design - vlastnosti druhuV záložce vlastností jsou shromážděna všeobecná data, morfologie a specifické charakteristiky, jako je odolnost nebo vhodný typ půdy.

Data můžete upravovat a můžete také vytisknut záložku s informacemi o daném druhu.

Renderování

Lands Design - fotorealistický render 1Fotorealistický render

Flamingo nXt je fotorealistický renderovací zásuvný modul pro Rhino, který spolupracuje také s Lands.

Flamingo nXt umožňuje tvořit snadno a rychle živoucí obrázky. nXt produkuje tak realistické výsledky díky simulaci distribuce světla ve vašem modelu. Do simulace lze snadno zahrnout nepřímé osvětlení či komplexní odrazy a lomy světla. Modul obsahuje přednastavené denní osvětlení interiérů a exteriérů i umělé osvětlení.

Lands Design - fotorealistický render 2Objektům můžete snadno přiřazovat pokročilé materiály. Naleznete zde šablony pro běžné typy materiálů i efekty jako jsou rozostřené odrazy, mapy hrbolatosti a normálové mapy nebo displacement mapping...

Realistické rostliny a partery

Flamingo nXt předčí ostatní renderovací moduly zejména díky schopnosti renderovat velice realistické trojrozměrné rostliny, které lze řídit několika parametry, ovlivňujícími jejich vzhled, například výška, hustota větví nebo tloušťka a zakřivení kmene. Tyto hodnoty se ukládjí do definičního souboru rostliny.

Kompatibilita s rostlinymi Flaminga nXtLands umožňuje používat rostliny Flaminga nXt tím, že k druhům a parterům rostlin Lands přiřadí renderovací definiční soubor rostliny Flaminga nXt.

Vlastnosti rostlin a parteru Lands budou při přiřazení souboru Flaminga nXt ještě rozšířeny o další nové nastavení.

Tyto nové vlastnosti nemají žádný vliv na vzhled rostlin ve výkresu a budou využity pouze při renderování statických obrázků nebo animací pomocí renderovacího modulu Flamingo nXt.

Na vedlejším obrázku vidíte okno se zatrženým políčkem pro použití definičního souboru rosltin nXt pro realistický render a níže je zobrazen panel s možností zrušení globálního ročního období, nstavení vlastního období a také hustoty olistění.

K dispozici jsou následující renderovací vlastnosti:

 • roční období: pokud zatrhnete políčko pro ignorování globálního ročního období, můžete u každé rostliny samostatně zvolit, v jakém ročním období bude vyrenderována, přičemž můžete volit mezi sedmi možnostmi: předjaří, jaro, pozdní jaro, léto, pozdní léto, podzim a zima.
 • hustota olistění: Flamingo nXt bude generovat více či méně listů v závislosti na nastavení jejich hustoty.

Knihovna rostlin nXt přidružená k databázi rostlin

Standardně se instaluje rozsáhlá knihovna rostlin Flamingo nXt, přidružená k databázi druhů Lands.

Tato knihovna obsahuje přes 200 definičních souborů rostlin, které korespondují se skupinou "Oblíbené" v databázi.

Seznam dostupných rostlin s volbami pro render Flamingo nXt bude rozšiřován na základě žádostí uživatelů Lands. Momentálně je ve vývoji dalších 180 definičních souborů rostlin.

nXt definice rostlin

Editor rostlin nXt s definicí ročního období

Parametry rostlinNastavení ročního obdobíLands obsahuje rozšířený editor souborů ArPlant a ArGroundcover pro definici rostlin s informací o ročním období.

Vzhled editoru Lands vychází z editoru nXt a je proto velice podobný. Hlavní rozdíl je v záložce definice olistění. V editoru Lands je v této záložce několik nastavení pro tvoru různých definic olistění podle ročních období.